โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ ปู่ดี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวอธิชา ลือโฮ้ง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายทัศวรรษ อุดไชย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง เปรมประภา ศรีทา

  พนักงานราชการ

^