โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหาร

  • thumbnail

    นางพวงทอง ศรีวิลัย

    ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารฯ

  • thumbnail

    นายสมบูรณ๋์ ชูหอยทอง

^