โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Details of Personnel

thumbnail

Name Surnameนายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์

Personnel groups

Positionครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

Detail

Address

Phone

Email

^