โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

 • thumbnail

  นายณัฐกฤษฐฎ์ กาจนาธิวัฒน์

  หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

 • thumbnail

  นางสาวสุภานันท์ พรหมแสน

  นางสาวสุภานันท์ พรหมแสน

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววัทนา อุดม

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพงศ์ชัย เชยโต

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ คำอ้วน

  ลูกจ้างรายได้สถานศึกษา

^