โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

 • thumbnail

  นางกนิษฐา กวาวสิบสาม

  หัวหน้าฝ่านบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรสริน รินคำ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางนิชาภัทร โกย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธันย์ชนก พาศิริ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ วังมา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ ต๊ะตา

  พนักงานราชการ

^