โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาด

ในวันที่ 28 มกราคม  2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
จัดกิจกรรมป้องกันโรคระบาด ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กายอุปกรณ์ของนักเรียน 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในบริเวณอาคารเรียน  และ หอพัก 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่  2019 
รวมไปถึง กำจัด  ฆ่าเชื้อโรคทุกสายพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม...
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^