โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

^