โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Download

pdf
5multiple disorder.pdf
5multiple disorder
pdf
4Math.pdf
4Math
pdf
3Health ed.pdf
3Health ed
pdf
2English.pdf
2English
pdf
1Art.pdf
1Art
docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับครู.docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับครู
docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน.docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน
doc
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้.doc
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์
docx
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้.docx
บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
^