โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ ลานโดมสนามหญ้าเทียม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์
และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 
โดยมี นางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู
 ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อขอพระพรแก่คณะครู พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณครูในโอกาสวันไหว้ครู
ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย
   
 
 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^