โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วันคล้ายวันสถาปณาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กก. ตชด.33

^