โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนนคราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคราชสีมา ศึกษาดูงาน

ในวันที่  21 มกราคม  2563 นางพวงทอง  ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม ผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน นคราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนคราชสีมา

ศึกษาดูงาน กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เยี่ยมชมอาคารหอนอนแบบใหม่
และการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์อาคารรวมถึงรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...


Related

^