โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

หนังสือเชิญผู้อำนวยการเป็นวิทยากร

นางพวงทอง ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^