โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนสำเร็จการศึกษา

ในวันที่  2  มีนาคม  2563 นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น  ป.
6 , ม.3
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ภายในงานมีการกล่าวให้โอวาทโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมา
เป็นการแสดงความเคารพต่อคุณครูที่รักและแสดงความรักความผูกพันระหว่างครู ศิษย์และโรงเรียน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี ความรัก และความอบอุ่น ของศิษย์และครู
มีทั้งรอยยิ้ม ความสุข และความอาลัยของนักเรียนและครูที่ได้จากกัน
“ถึงตัวห่างกันแต่ใจทุกๆคนยังอยู่ใกล้ชิดกันเสมอ”
ทางโรงเรียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จทางการศึกษา
และการดำเนินชีวิตที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม...


 

Related

^